Drim, Požega - Politika kvaliteta
Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA I ŽIVOTNE SREDINE


Perforacija i lasersko sečenje limova, proizvodi od perforiranih limova, proizvodi za pekarsku industriju, orebrena metalna gazišta preduzeća DRIM doo , imaju široku primenu i korisnicima pružaju sigurnost u ostvarenju njihovih potreba.

Trajno opredeljenje DRIM doo je isporuka proizvoda visokog i postojanog kvaliteta i njihovo stalno unapređenje i poboljšanje koje je zasnovano na poštovanju i ispunjenju propisa, tehničkih standarda i potreba i očekivanja naših korisnika.

Svi poslovni procesi su orijentisani na isporuku proizvoda koji ispunjavaju usaglašene zahteve korisnika, zakonskih i tehničkih propisa i zahteve za zaštitu životne sredine uz rentabilan i efikasan rad u ugovorenim rokovima.

Kvalitet i zaštita životne sredine je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u preduzeću. Svi zaposleni su su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos u postizanju traženog kvaliteta proizvoda i realizaciji politike i ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine.

Sistem menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine usmeren je na realizaciju ključnih ciljeva poslovanja:

  • Poboljšanje kvaliteta proizvoda, poslovnih procesa, poslovanja, zadovoljstva korisnika i udela na tržištu
  • Angažovanost zaposlenih na efikasnoj realizaciji poslovnih procesa i aktivnosti u cilju stvaranja i razvijanja dobrih partnerskih odnosa sa svojim korisnicima i isporučiocima
  • Efikasno i efektivno upravljanje poslovnim procesima radi boljeg korišćenja resursa, snižavanja troškova, prevencije greške i povećanja sposobnosti proizvodnje u pogledu asortimana i količina
  • Identifikacija aspektata životne sredine koji su u vezi sa poslovanjem, praćenje i upravljanje u cilju smanjenja ili sprečavanja zagađenja životne sredine sa težištem na preduzimanju mera prevencije i stalnom unapredjivanju.
  • Smanjenje ili eliminisanje negativnih uticaja na životnu sredinu koji su pod našom kontrolom, u skladu sa zakonskim propisima i drugim zahtevima, utvrđivanjem ciljeva i programa, njihovom realizacijom, praćenjem i stalnim poboljšanjem učinaka zaštite životne sredine.

Da bi postigli svoje ciljeve preduzeće DRIM doo je uskladio svoje poslovanje i organizaciju prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i dobroj tržišnoj praksi koju oni donose. 

Požega, Maj 2016.   Direktor Miloš Drndarević

Naslovna Politika kvaliteta Proizvodni program Primena Kontakt
DRIM, 2016.
 
“DRIM” d.o.o.
31210 Požega, Rasna, Srbija
tel/fax: +381 (0)31 724-313
              +381 (0)31 724-151

          
e-mail:
drimpoz@mts.rs